Die direkteure is verantwoordelik vir die voorbereiding, integriteit en die billike aanbieding van die finansiële jaarstate asook die groep- finansiële jaarstate van Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk. Die groep se finansiële jaarstate soos uiteengesit hier is voorberei ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) en op die wyse soos vereis deur die Maatskappywet van Suid-Afrika. As sodanig sluit die groep se finansiële jaarstate bedrae in wat op beoordelings berus, asook ramings wat deur bestuur gemaak is.

Die direkteure is van mening dat, met die opstel van die groep se finansiële jaarstate, die mees geskikte rekeningkundige beleid, gerugsteun deur redelike beoordelings en ramings wat konsekwent toegepas is, gebruik, en dat alle toepaslike IFRS nagevolg is. Die finansiële jaarstate is ’n billike aanbieding van die resultate van bedrywighede en die finansiële posisie van die groep en maatskappy aan die einde van die jaar volgens IFRS. Die finansiële jaarstate word deur Kwezi Ngwevu voorberei en Cathy Mills, in haar hoedanigheid as finansiële bestuurder vir Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk, was die toesighouer.

Die direkteure het ’n verantwoordelikheid om toe te sien dat rekeningkundige rekords bygehou word. Die rekeningkundige rekords moet, met redelike akkuraatheid, die finansiële posisie en stand van die maatskappy weergee ten einde die direkteure in staat te stel om te verseker dat die finansiële jaarstate voldoen aan die betrokke wetgewing.

Die maatskappy word bedryf in ’n gevestigde beheeromgewing wat gedokumenteer is en gereeld hersien word. Dit sluit risikobestuur en interne kontroleprosedures in wat ontwerp is om redelike, maar nie absolute, gerusstelling te gee dat bates beskerm en die risiko’s waaraan die besigheid blootgestel is, beheer word. Niks het onder die direkteure se aandag gekom wat aandui dat daar gedurende die oorsigperiode ’n wesenlike gebrek in die funksionering van hierdie kontroles, prosedures en stelsels was nie.

Die lopendesaak-beginsel is toegepas in die voorbereiding van die finansiële jaarstate. Op grond van ramings en beskikbare kontantbronne het die direkteure geen rede om te glo dat die groep en maatskappy nie binne die afsienbare toekoms ’n lopende saak sal wees nie. Die lewensvatbaarheid van die groep en maatskappy word deur die finansiële jaarstate ondersteun.

Die finansiële jaarstate is geouditeer deur die onafhanklike ouditeursfirma PricewaterhouseCoopers Geïnk., aan wie onbeperkte toegang tot alle finansiële rekords en verwante data, insluitend notules van alle vergaderings van aandeelhouers, die direksie en komitees van die direksie, verleen is. Die direkteure is van mening dat alle bestuursverklarings wat tydens die oudit aan die onafhanklike ouditeur gerig is, geldig en toepaslik was.

PricewaterhouseCoopers Geïnk. se ouditverslag verskyn hier.

Die finansiële jaarstate is deur die direksie goedgekeur en namens hulle onderteken deur:

R C C Jafta

Voorsitter

A H Adhikari

Direkteur

21 Junie 2013