Finansiële oorsig

Hierdie oorsig skets die hoogtepunte van die groep se finansiële prestasie gedurende die afgelope jaar. Volledige besonderhede verskyn in die finansiële jaarstate van die maatskappy.


Oorsig van groepresultate


Omset

Die groep het die afgelope jaar bevredigend gevaar en gekonsolideerde omset is met 2% tot R8,1mjd opgestoot. Groei was hoofsaaklik afkomstig van die boekuitgewery nadat die nuwe skoolkurrikulum ingestel is. Dit het ook die verspreidingsafdeling gebaat. e-Handel is verder uitgebrei en verspreiding vanaf eksterne bronne het die groep se verspreidingsomset ’n hupstoot gegee. Advertensie-inkomste was steeds onder druk en het jaar tot jaar met slegs 1% gegroei. Intekenaar-inkomste het met 3% gestyg, grotendeels danksy omslagprysverhogings. Drukomset het jaar tot jaar met 3% gedaal. Dit was hoofsaaklik as gevolg van die eenmalige drukkontrak vir verkiesingsmateriaal in Afrika wat in die 2012-resultate ingesluit was.


Handelswins

Gekonsolideerde handelswins, voor ander winste en verliese, het met 1% tot R574m toegeneem. Die boekuitgewery-afdeling het ’n goeie jaar gehad, danksy die sukses van sy opvoedkundige afdelings se handboek­voorleggings vir die nuwe kurrikulum en die goeie prestasie van sy akademiese afdelings. ’n Hergestruktureerde tydskrifte-afdeling het die handelswins met 34% laat styg. Die koerante-afdeling het nasionale advertensie-inkomste gedeeltelik vervang met plaaslike advertensie-inkomste, maar teen ’n baie kleiner marge. Die leemte wat die eenmalige verkiesingsdrukwerk van 2012 gelaat het, het grotendeels bygedra tot die drukkery-afdeling se daling van 6% in handelswins. Ingesluit by ander winste en verliese is waardedalings ten opsigte van klandisiewaarde en ander bates van R48m, wat teengewerk is deur billikewaarde-aanpassings aan die groep se verkoopsverpligtinge van R37m.


Opstel van resultate en rekeningkundige beleid

Die finansiële resultate vir die jaar tot 31 Maart 2013 is opgestel in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoening-standaarde (IFRS) en die vereistes van die Maatskappywet Nr 71 van 2008, soos gewysig. Die rekeningkundige beleid strook met die beleid wat in die vorige tydperk gebruik is en IFRS, behalwe soos aangedui in beide die opgesomde finansiële jaarstate en die volledige finansiële jaarstate. Hierdie resultate is geoudit deur die maatskappy se ouditeur, PricewaterhouseCoopers Geïnk., wie se ongekwalifiseerde verslag ter insae by die geregistreerde kantoor van die maatskappy (sien besonderhede hier) beskikbaar is.


Opgesomde finansiële jaarstate en volledige finansiële jaarstate

Die opgesomde finansiële jaarstate verskyn hier in die geïntegreerde jaarverslag. Die volledige finansiële jaarstate vir die jaar tot 31 Maart 2013 is by www.media24.com beskikbaar. ’n Gedrukte eksemplaar van die finansiële jaarstate is by die maatskappysekretaris verkrygbaar. Die kontakbesonderhede van die maatskappysekretaris verskyn hier.