Hiermee lê ons Media24 se derde geïntegreerde jaarverslag aan belanghebbendes voor.


Dit is ooreenkomstig die aanbevelings van King III (hersiene riglyne vir korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika) opgestel. Ons streef hierin om ’n gebalanseerde oorsig van ons maatskaplike, omgewings- en ekonomiese bestuurstoesig-prestasie vir die jaar tot 31 Maart 2013 te gee.

Dit is met diepe leedwese dat ons die afsterwe van ons voorsitter, prof Jakes Gerwel, op 28 November verlede jaar bekend maak. Sy mededirekteure en almal by Media24 mis hom baie.

Media24 moes die afgelope jaar moeilike handelstoestande

Rachel Jafta: Voorsitter

trotseer. Dit blyk uit die finansiële resultate, waarvan volledige besonderhede in die oorsig van finansiële prestasie in hierdie jaarverslag verskyn.

Ons het voortgegaan om die afgelope jaar die gemeenskappe waarin ons werk, te dien. Ons publiseer steeds opvoedkundige en geletterdheidsinhoud van die hoogste gehalte in ons tydskrifte, koerante en boeke, en al Media24 se ondernemings speel ’n rol om gemeenskappe jaarliks deur verskeie inisiatiewe te bemagtig. Meer hieroor hier. Ons het verder steeds ondernemings wat werk skep ondersteun, en ’n groot bydrae tot die ontwikkeling van vaardighede in joernalistiek en op verwante mediaterreine gelewer.


Bestuurstoesig

Bestuurstoesig en volhoubaarheid is noodsaaklik vir ons belanghebbendes. Die direksie bestuur die groep se sake met integriteit, deur geskikte korporatiewe bestuurstoesigpraktyke toe te pas.

Verskeie filiale van Media24 word deur onafhanklike direksies beheer. Dié direksies het almal soortgelyke bestuurstoesigpraktyke wat aan die nodige bestuurstoesig- en regulatoriese vereistes voldoen. ’n Gedissiplineerde rapporteringstruktuur verseker dat Media24 Beherend se direksie kennis dra van filiale se bedrywighede, risiko’s en geleenthede.

Gedetailleerde strategieë en sakeplanne word jaarliks hersien, en dek die finansiële en nie-finansiële elemente van elke filiaal en afdeling in die groep. Die meting van prestasie volgens voorafbepaalde teikens is die grondslag van bestuur se vergoeding.

Ons evalueer deurentyd terreine waar bestuurstoesig op korporatiewe vlak en by filiale versterk kan word. Die impak van die Maatskappywet, asook die King III-kode, was die afgelope jaar steeds ’n fokuspunt. Nadere besonderhede van die toepassing van King III se beginsels word hier uiteengesit.


Omgewing waarin ons werk

Media24 verwag om in 2013 die wind van voor te kry wat beduidende reguleringskwessies betref. Die vernaamste hiervan is dat die Mededingingskommissie die gedrukte media in die visier het, en veral drukwerk en verspreiding. ’n Ondersoek van die hele bedryf na beweerde markverdeling tussen die vier grootste drukmediamaatskappye is onder andere onlangs geloods.

Op die gebied van wetgewing sal die wetsontwerp op die beskerming van staatsinligting en die wetsontwerp op die beskerming van persoonlike inligting ’n invloed op ons sake hê. Albei dien tans voor die parlement. Eersgenoemde is reeds deur die parlement goedgekeur, maar moet eers deur die president onderteken word voor dit van krag sal wees. Ons verwag egter dat geïnteresseerde partye dit in die Konstitusionele Hof sal betwis. Ons glo die wetsontwerp sal nie die toets van die Grondwet deurstaan nie. Die regering plaas ook al hoe meer klem op transformasie in die drukmediabedryf. Die uitvoerende hoof se verslag verskaf meer inligting hieroor.

Die regering se voorneme om regulasies oor alkohol-advertensies in te stel, het nie ver gevorder in 2013 nie. Dit lyk nie asof hierdie wetgewing binnekort gefinaliseer sal word nie.


Dividend

Die direksie beveel aan dat ’n dividend van R141,5m (2012: R137,5m) aan aandeelhouers van Media24 Beherend verklaar word. Indien dit by die algemene jaarvergadering op Maandag 2 September 2013 deur aandeelhouers goedgekeur word, sal dividende betaalbaar wees aan aandeelhouers wat op Maandag 2 September 2013 in die boeke aangeteken is. Dit sal op of ongeveer Donderdag 5 September 2013 aan aandeelhouers betaal word.

Welkom Yizani sal ’n dividend van R21,2m (2012: R20,6m) ontvang. Welkom Yizani sal ooreenkomstig die voorkeur-aandeelooreenkoms ’n voorkeur­dividend van R17m (2012: R16,5m) verklaar. Die res van die dividend wat deur Welkom Yizani ontvang word, minus uitgawes, sal as ’n dividend aan sy aandeelhouers verklaar word. Gevolglik sal ’n dividend van R4,2m (2012: R4,1m) (onderworpe aan goedkeuring deur aandeelhouers by die algemene jaarvergadering op 2 September 2013) deur Welkom Yizani verklaar word.

Die dividend sal uit inkomstereserwes verklaar word. Daar is geen (2012: R613 800) sekondêre belasting op maatskappye (SBM)-krediete beskikbaar om aangewend te word vir Welkom Yizani se gewone aandeelhouers nie. Die bedrag onderhewig aan dividendbelasting van 15% is dus R0,287329 per Welkom Yizani gewone aandeel. Dividendbelasting sal R0,043099 per Welkom Yizani gewone aandeel bedra.

Gevolglik sal Welkom Yizani gewone aandeelhouers ’n netto dividend van R0,244229 of 24,4 sent per gewone aandeel (2012: 24,3 sent per gewone aandeel) ontvang. Op 19 Junie 2013 was Welkom Yizani se uitgereikte gewone aandelekapitaal 14 600 001 gewone aandele. Volgens die jongste belastingwetgewing is die Welkom Yizani-voorkeuraandeelhouer ’n maatskappy wat ’n inwoner van Suid-Afrika is en daarom hoef dividendbelasting nie teruggehou te word nie.

Welkom Yizani se inkomstebelasting­verwysingsnommer is 9462/863/15/1.


Direkteure

Ingevolge die maatskappy se akte van oprigting tree een derde van nie-uitvoerende direkteure jaarliks uit en heraanstelling geskied nie outomaties nie. Ek en mnre Ton Vosloo en Koos Bekker en mev Ruda Landman, wat volgens rotasie uittree, is verkiesbaar en stel onsself vir herverkiesing beskikbaar. Aandeelhouers sal gevra word om die herverkiesing van genoemde direkteure by die komende algemene jaarvergadering te oorweeg. Die kennisgewing van die algemene jaarvergadering is by hierdie jaarverslag ingesluit.

Vir die jaar tot 17 April 2013 was ek ’n lid van die ouditkomitee, saam met mnre Ton Vosloo en Boetie van Zyl. Op daardie datum het ek as lid en voorsitter van die komitee bedank en is deur mnr Salie de Swardt opgevolg. Die direksie beveel aan dat aandeelhouers mnre Salie de Swardt, Ton Vosloo en Boetie van Zyl as ouditkomiteelede aanstel. Aandeelhouers sal by die algemene jaarvergadering gevra word om die aanstelling van hierdie lede te oorweeg. Kort biografiese besonderhede van al die direkteure verskyn hier.

My dank aan my mededireksielede vir hul leiding en ondersteuning in ’n uitdagende, maar bevredigende jaar. Ons waardeer ook die toewyding van bestuur en personeel en wens hulle alles van die beste toe vir die nuwe finansiële jaar.

Rachel Jafta

Voorsitter

19 Junie 2013