Die ouditkomitee lê graag hierdie jaarverslag voor, soos vereis deur artikel 94 van die Suid-Afrikaanse Maatskappywet Nr 71 van 2008 (“die Wet”).


Verantwoordelikhede van die ouditkomitee

Die ouditkomitee het formele opdragte, soos deur die direksie aan hom opgedra, aanvaar as sy ouditkomitee-handves.

Die ouditkomitee het die verantwoordelikhede ooreenkomstig sy handves uitgevoer en ingevolge die Wet soos volg nagekom:

 • Die tussentydse finansiële state en finansiële jaarstate is nagegaan, met ’n uiteindelike aanbeveling aan die direksie om hulle te aanvaar. Tydens sy oorsig het die komitee:
  toepaslike stappe gedoen om te verseker dat die finansiële jaarstate ooreenkomstig Internasionale Finansiële Verslagdoening­standaarde (IFRS) en soos vereis deur die Maatskappywet van Suid-Afrika opgestel is
  interne finansiële beheermaatreëls oorweeg en, waar toepaslik, aanbevelings daaroor gedoen
  kwelvrae of klagtes met betrekking tot rekeningkundige beleid, interne oudit, die oudit of inhoud van finansiële jaarstate en interne finansiële beheermaatreëls hanteer, en
  regsake oorweeg wat ’n beduidende impak op die organisasie se finansiële jaarstate kan hê.
 • Die eksterne ouditverslae oor die finansiële jaarstate is nagegaan.
 • Die handves vir interne oudit en die interne ouditplan is goedgekeur.
 • Die interne oudit- en risikobestuursverslae is nagegaan en, waar toepaslik, is aanbevelings aan die direksie voorgelê.
 • Die doeltreffendheid van risikobestuurs-, beheer- en bestuurstoesigprosesse is geëvalueer.
 • Die onafhanklikheid van die eksterne ouditeur is geverifieer, PricewaterhouseCoopers Geïnk. is as die ouditeur vir 2013 genomineer en die aanstelling van mnr H Zeelie as die aangewese ouditeur is aangeteken.
 • Die ouditgelde en diensvoorwaardes van die eksterne ouditeur is goedgekeur.
 • Die aard en omvang van toelaatbare nie-ouditdienste is bepaal en kontrak­voorwaardes vir die lewering van nie-ouditdienste deur die eksterne ouditeur is goedgekeur.

Lede van die ouditkomitee en bywoning van vergaderings

Die ouditkomitee het tot 17 April 2013 uit die nie-uitvoerende direkteure hieronder bestaan. Mnr S S de Swardt is op 17 April 2013 as voorsitter en lid van die komitee in die plek van prof R C C Jafta aangestel. Die komitee vergader minstens drie keer per jaar ooreenkomstig die handves van die ouditkomitee. Vier vergaderings is gedurende die oorsigjaar gehou. Besonderhede van bywoning verskyn hier. Al die lede tree onafhanklik op soos beskryf in artikel 94 van die Wet.

   
  Naam van komiteelid   Kwalifikasies
  R C C Jafta     MEcon en PhD  
  JJ M van Zyl     BScIng(Meg) (UK) en PrIng  
  T Vosloo     Besturende direkteur van Naspers Beperk vanaf 1984. Nieman-genoot
  (Harvard), drie eredoktorsgrade vir kommunikasie, sakeleierskap en
  bevordering van Afrikaans.

Al die komiteelede het vir die volle finansiële jaar in die komitee gedien.


Interne oudit

Die ouditkomitee hou toesig oor die groep se finansiële state en die verslagdoeningsproses, waaronder die interne beheerstelsel. Die komitee is verantwoordelik om te verseker dat die groep se interne ouditfunksie onafhanklik is en die nodige hulpbronne, status en gesag in die organisasie het om hom/haar in staat te stel om sy/haar pligte na te kom. Voorts hou die ouditkomitee toesig oor samewerking tussen die interne en eksterne ouditeure, en dien as ’n skakel tussen die direksie en hierdie funksies.


Bywoning

In hul rol as ouditeure vir die groep, het die interne en eksterne ouditeure alle vergaderings van die ouditkomitee bygewoon en daarby verslag gedoen. Die groep se risikobestuursfunksie was ook verteenwoordig. Sekere direkteure en betrokke senior bestuurders het vergaderings op uitnodiging bygewoon.


Vertroulike vergaderings

Agendas van die ouditkomitee maak voorsiening vir vertroulike vergaderings tussen die komiteelede en die interne en eksterne ouditeure.


Onafhanklikheid van eksterne ouditeur

Tydens die oorsigjaar het die ouditkomitee ’n verklaring deur die eksterne ouditeur in oënskou geneem en, na sy eie evaluering, die onafhanklikheid van die ouditeur bevestig.


Kundigheid en ervaring van die direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie

Die ouditkomitee het hom vergewis dat die direkteur wat vir die finansiële funksie verantwoordelik is, oor die toepaslike kundigheid en ervaring beskik.

Verder het die komitee hom vergewis dat die samestelling, ervaring en vaardighede van die finansiële funksie aan die groep se vereistes voldoen het.


Nakoming van verantwoordelikhede

Die komitee het bepaal dat hy gedurende die finansiële jaar alle regs- en ander verantwoordelikhede ooreenkomstig die opdragte in sy handves, waarvan besonderhede hier uiteengesit is, nagekom het. Die direksie het saamgestem met hierdie beoordeling.

S S de Swardt

Voorsitter: Ouditkomitee

19 Junie 2013