aan die lede van Media24 Beherend Eiendoms Beperk

Die opgedsomde gekonsolideerde finansiële state, wat bestaan uit die opgesomde gekonsolideerde staat van finansiële posisie soos op 31 Maart 2013, en die opgesomde gekonsolideerde state van omvattende inkomste en kontantvloeie vir die jaar wat op daardie datum geëindig het, soos uiteengesit hier, is opgestel vanuit die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state van Media24 Beherend Eiendoms Beperk vir die jaar geëindig 31 Maart 2013. Daardie gekonsolideerde finansiële state, en die opgesomde gekonsolideerde finansiële state weerspieël nie die gevolge van gebeure wat plaasgevind het ná die datum van ons verslag op die gekonsolideerde finansiële state nie. Ons het ’n ongekwalifiseerde ouditmening uitge­spreek op die gekonsolideerde finansiële state in ons verslag gedateer 19 Junie 2013. Ons ouditverslag op die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state bevat ’n “Ander Aangeleentheid”-paragraaf (verwys hieronder).

Die opgesomde gekonsolideerde finansiële state bevat nie alle openbaarmaking soos vereis deur “International Financial Reporting Standards” en die vereistes van die Maatskappywet van Suid-Afrika soos toepaslik op finansiële jaarstate nie. Die lees van die opgesomde gekonsolideerde finansiële state kan gevolglik nie as plaasvervanger vir die lees van die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state van Media24 Beherend Eiendoms Beperk gesien word nie.


Direkteure se verantwoordelikheid vir die opgesomde gekonsolideerde finansiële state

Die maatskappy se direkteure is verantwoordelik vir die opstel van die opsomming van die geoudi­teerde gekonsolideerde finansiële state ooreenkomstig die vereistes van die Maatskappy­wet van Suid-Afrika soos toepaslik op opgesomde finansiële state.


Ouditeur se verantwoordelikheid

Dit is ons verantwoordelikheid om ’n mening oor hierdie opgesomde gekonsolideerde finansiële state uit te spreek gebaseer op ons prosedures, wat ooreenkomstig “International Standard on Auditing (ISA) 810”, Engagements to Report on Summary Financial Statements, uitgevoer is.


Mening

Na ons mening is die opgesomde gekonsolideerde finansiële state, in alle wesenlike opsigte, in ooreenstemming met die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state van Media24 Beherend Eiendoms Beperk vir die jaar geëindig 31 Maart 2013 waaruit dit opgestel is, ooreen­­komstig die vereistes van die Maat­skappy­wet van Suid-Afrika soos toepaslik op opgesomde finansiële state.

Die “Ander Aangeleentheid”-paragraaf in ons ouditverslag gedateer 19 Junie 2013 bepaal dat as deel van ons oudit van die gekonsolideerde finansiële state vir die jaar geëindig 31 Maart 2013 het ons die direkteursverslag en die verslag van die ouditkomitee deurgelees om te bepaal of daar wesenlike teenstrydighede tussen hierdie verslae en die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state is. Hierdie verslae is die verantwoordelikheid van die onderskeie opstellers daarvan. Die “Ander Aangeleentheid”-paragraaf bepaal dat gebaseer op die deurlees van hierdie verslae het ons nie wesenlike teenstrydighede tussen hierdie verslae en die geouditeerde gekonsolideerde finansiële state geïdentifiseer nie. Die paragraaf bepaal verder dat ons hierdie verslae egter nie geoudit het nie en ons spreek dienooreenkomstig nie ’n mening oor hierdie verslae uit nie. Die “Ander Aangeleentheid’-paragraaf het geen effek op die opgesomde gekonsolideerde finansiële state of ons mening daaroor nie.

PricewaterhouseCoopers Geïnk.
Direkteur: H Zeelie

Geregistreerde ouditeur

Kaapstad, Suid-Afrika
19 Junie 2013