Die ouditkomitee het die geïntegreerde jaarverslag nagegaan en die direksie het dit nagegaan en goedgekeur. Die finansiële jaarstate is in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) opgestel, terwyl die geïntegreerde jaarverslag volgens die riglyne van die Globale Verslagdoeningsinisiatief opgestel is.

Die geïntegreerde jaarverslag en finansiële state is na ons mening ’n billike weergawe van die ware finansiële posisie van die groep en sy bedrywighede, op 31 Maart 2013, soos in die jaarverslag beskryf word.

Namens die direksie

Rachel Jafta

Voorsitter

Kaapstad
19 Junie 2013