Mensehulpbronne- en vergoedingskomitee en sy rol

Die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee, onder voorsitterskap van mnr Ton Vosloo, bestaan slegs uit onafhanklike nie-uitvoerende direkteure. Prof Jakes Gerwel was vir die grootste deel van die finansiële jaar ’n lid van die komitee tot en met sy afsterwe op 28 November 2012. Prof Rachel Jafta is op 17 April 2013 as lid van die komitee aangestel. Nie-uitvoerende direkteure en sekere lede van bestuur woon vergaderings op uitnodiging by, waar gepas. Hierdie komitee het die afgelope finansiële jaar vier keer vergader.

Die hoofverantwoordelikhede van die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee is die volgende:

 • Bepaling en goedkeuring van die groep se algemene vergoedingsbeleid, wat by elke algemene jaarvergadering voorgelê moet word vir ’n nie-bindende adviserende stem deur aandeelhouers.
 • Opstel van ’n jaarlikse vergoedingsverslag vir insluiting by die maatskappy se geïntegreerde jaarverslag.
 • Jaarlikse hersiening en goedkeuring van die vergoedingspakkette van topbestuur, insluitend aansporingskemas en verhogings, en versekering dat die pakkette gepas en in ooreenstemming met die vergoedings­beleid is.
 • Jaarlikse beoordeling van die uitvoerende hoof se prestasie.
 • Jaarlikse hersiening van die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure in die direksie en sy komitees. Voorstelle moet by die direksie aanbeveel word vir finale goedkeuring deur aandeelhouers by die algemene jaarvergadering. Vergoeding moet vooraf deur aandeelhouers goedgekeur word.
 • Nakoming van gedelegeerde verantwoordelikhede aangaande die Media24-groep se aandeelgebaseerde aansporingsplanne – byvoorbeeld die aanstelling van trustees en nakomingsbeamptes.
 • Goedkeuring van senior aanstellings en bevorderings.
 • Evaluering van voorvalle van onetiese gedrag deur senior bestuurders en die uitvoerende hoof.
 • Jaarlikse hersiening van die maatskappy se kode vir etiek en sakegedrag.
 • Jaarlikse hersiening van die komitee se handves en, indien gepas, aanbeveling van nodige wysigings daaraan vir goedkeuring deur die direksie.
 • Goedkeuring van wysigings aan die Media24-groep se aandeelgebaseerde aansporingsplanne.
 • Jaarlikse selfevaluering van die doeltreffendheid van die komitee en verslagdoening aan die direksie oor hierdie bevindings.
 • Hersiening van planne ten opsigte van diensbillikheid en vaardigheidsontwikkeling in die werkplek.

Vergoedingstrategie en -beleid

Media24 se vergoedingstrategie is daarop gemik om bevoegde en toegewyde leiers te lok, te motiveer en te behou in sy strewe om volhoubare aandeelhouerswaarde te skep. Ons poog om topprestasie te erken en entrepreneurs, asook die beste joernaliste en ingenieurs te lok om die waarde van die groep verder uit te bou.

Ons strategie is om vergoedingsbeleid en -praktyke te hê wat die vergoeding en aansporing van bestuur en werknemers in lyn bring met die groep se sakestrategie vir die langtermyn.

Primêre doelwitte sluit in:

 • die behoefte om uitnemende prestasie te versterk, aan te moedig en te bevorder
 • om werknemers se energie en aktiwiteite op sleutelsakedoelwitte te rig
 • om die doeltreffendste opbrengste op totale besteding aan werknemers te verkry
 • om uiteenlopende behoeftes oor verskillende kulture heen te dek, en
 • om ’n deursigtige en geloofwaardige vergoedingsbeleid te hê.

Media24 volg ’n geïntegreerde benadering tot sy vergoedingstrategie, met ’n gebalanseerde ontwerp waarin beloningskomponente met Media24 se strategiese rigting en besigheidspesifieke waardedryfvere in lyn gebring word.

Oorsig van vergoeding

Nie-uitvoerende direkteure kry jaarlikse vergoeding in plaas van ’n betaling per vergadering. Dit is ter erkenning van die deurlopende verantwoordelikheid van direkteure vir die doeltreffende beheer van die maatskappy. Hierdie vergoeding word aangevul deur vergoeding vir dienste in die komitees van die direksie en filiaaldireksies. Die voorsitter van die direksie, asook die voorsitters van die komitees, ontvang ’n premie.

Onafhanklike advies word ingewin om direkteure se vergoeding jaarliks te hersien. Hierdie vergoeding is nie aan Media24 se aandeelprys of prestasie gekoppel nie. Nie-uitvoerende direkteure kom nie in aanmerking vir die toekenning van aandele ingevolge die groep se aansporingskemas nie. Die direksie beveel jaarliks vooruit die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure aan vir goedkeuring deur aandeelhouers.

Wat die vergoeding van bestuurshoofde betref, streef die groep daarna om bevoegde en toegewyde leiers te lok, te motiveer en te behou in sy strewe om volhoubare aandeelhouers­waarde te skep. Ons poog om topprestasie te erken en entrepreneurs, asook die beste joernaliste en ingenieurs te lok om die waarde van die groep verder uit te bou. Met die vergoe­dings­beleid word probeer om hierdie doelwit te bereik. Die fokus is dus nie primêr op die gewaar­borgde jaarlikse vergoedings­pakket nie, maar eerder op individuele aansporingsplanne wat aan die skepping van aandeelhouerswaarde gekoppel is.

In hierdie konteks struktureer Media24 gewoonlik pakkette op die grondslag van totale koste vir die maatskappy (wat ’n basiese salaris, motortoelae, pensioen, mediese fonds en ander opsionele voordele kan insluit). Hierbenewens kwalifiseer die meeste bestuurshoofde vir individuele en/of spanprestasie-aansporings. Op senior vlak vermy ons standaardpakkette en probeer ons die vergoedingstruktuur by die behoeftes van die betrokke onderneming aanpas.

Vergoedingspakkette word gemonitor en met gerapporteerde jaarlikse syfers vir vergelykbare poste vergelyk om te verseker dat dit billik en versoenbaar is. Pakkette in die Media24-groep word gestruktureer om in ooreenstemming met die mediaan van die mark te wees, maar met die voorbehoud dat ’n posisie nader aan die boonste kwartiel van portuurmaatskappye nodig is vir sleuteltalent op beide professionele en bestuursvlak. Ons het nie ’n spesifieke groepbeleid om byvoorbeeld die mediaan te betaal nie.

Die meeste bestuurshoofde het ’n jaarlikse kontantbonusskema, mits strategiese en bedryfsdoelwitte behaal of oortref word.

Jaarlikse bonus

Die jaarlikse bonus kan uit ’n veranderlike komponent bestaan wat daarvan afhang of finansiële en bedryfsdoelwitte bereik of oortref is, asook vaste bedrae vir die bereiking van spesifieke afsonderlike doelwitte. Die aansporing vir elke bestuurder word jaarliks vooruit ooreengekom. Aansporings berus op teikens wat verifieerbaar is en by die groep se sakeplan, risikobestuursbeleid en strategie inskakel. Indien teikens nie gehaal word nie, word geen bonus betaal nie.

Langtermyn-aansporings

Langtermyn-aansporings is gewoonlik aandeelgebaseerde aansporingskemas ten opsigte van Media24-aandele en/of aandele of aansporingsregte in die onderskeie maatskappye of filiale. Hierdie regte vestig gewoonlik oor ’n tydperk van vier of vyf jaar en moet binne vyf tot 10 jaar ná die toekenningsdatum uitgeoefen word. Die aandele/aansporingsregte is nie gratis nie. Die aandele/aansporingsregte word teen markwaarde op die toekenningsdatum vir die werknemer aangebied. Werknemers vind dus slegs daarby baat indien hulle, saam met kollegas in daardie eenheid, oor die vestigingstydperk bykomende reële waarde kan skep. Die prestasievoorwaarde is dus om reële netto nuwe waarde bo die waarde op die uitreikingsdatum te skep. Die mensehulp­bronne- en vergoedingskomitee hersien jaarliks die aandelepryse (op verskillende tye in die jaar). Voorts, indien ’n bepaalde maatskappy in die groep gedurende die jaar persone in diens neem, kan die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee ook besluit om op daardie tydstip toekennings aan die betrokke persone toe te staan. Geen aandele/aansporingsregte word gedurende ’n geslote handelstydperk toegeken nie. Die terugdatering van toekennings word verbied en geen onderwateraandele/ -aansporingsregte (met ’n hoër uitoefeningsprys as die heersende aandeelprys) sal herprys en outomaties weer toegeken word nie. Riglyne is vir toekennings vasgestel.

Daar is geen outomatiese aanspraak op bonusse of vroeë vestiging van aandeelgebaseerde aansporings indien ’n bestuurder die maatskappy se diens verlaat nie. Daar is ’n gemiddelde maksimum aantal aandele/aansporingsregte wat altesaam en aan enige individu toegeken kan word vir elke aandeelgebaseerde aansporingskema.

Dienskontrakte

Bestuurslui se kontrakte is gewoonlik aan plaaslike diensvoorwaardes onderworpe. Topbestuur en nie-uitvoerende direkteure se kontrakte bevat nie ‘goue valskerm’-klousules nie. Geen kontrak is aan beperkingsbetalings gekoppel nie.

Nie-uitvoerende direkteure word vir ’n onbepaalde termyn aangestel, maar is onderworpe aan regulasies by aanstelling en rotasie ingevolge die maatskappy se akte van oprigting en die Maatskappywet.

Aandeelgebaseerde aansporingsplanne

Die groep het ’n aantal aandeelgebaseerde aansporingskemas. Volledige besonderhede word in die finansiële jaarstate, wat by www.media24.com beskikbaar is, verstrek. Daar is geen verwatering nie, aangesien dit aandele-aansporingsregte is.

Uitvoerende direkteure se kontrakte

Geen uitvoerende direkteur het ’n kennistydperk van meer as een jaar nie. Geen uitvoerende direkteur se dienskontrak sluit voorafbepaalde vergoeding as gevolg van beëindiging in wat meer as een jaar se salaris en voordele bedra nie. Die uitvoerende direkteure het onbepaalde werknemerkontrakte.


Nie-uitvoerende direkteure se aanstellingsvoorwaardes

Aanstellings in die direksie

Die direksie het ’n beleid aanvaar oor prosedures vir die aanstelling en oriëntering van direkteure. Die nominasiekomitee beoordeel van tyd tot tyd die vaardighede wat deur nie-uitvoerende direkteure in die direksie verteenwoordig word en besluit of hierdie vaardighede aan die maatskappy se behoeftes voldoen. Jaarlikse selfbeoordelings deur die direksie en sy komitees help ook hiermee. Direkteure word genooi om te help met die identifisering van potensiële kandidate. Die lede van die nominasiekomitee, wat almal onafhanklik is, stel geskikte kandidate vir oorweging deur die direksie voor. ’n Evaluering oor die geskiktheid en gepastheid van elke kandidaat word gedoen.


Uittrede en herverkiesing van direkteure

Alle nie-uitvoerende direkteure is elke drie jaar onderhewig aan uittrede en herverkiesing deur aandeelhouers. Voorts is alle nie-uitvoerende direkteure in die geval van ’n tussentydse aanstelling onderhewig aan verkiesing deur aandeelhouers, by die eerste gepaste geleentheid. Die name van nie-uitvoerende direkteure wat vir verkiesing of herverkiesing voorgelê word, word vergesel van kort biografiese besonderhede om aandeelhouers in staat te stel om ’n ingeligte besluit oor hul verkiesing te neem. Nie-uitvoerende direkteure word nie outomaties weer aangestel nie.


Direkteursvergoeding  

    31 Maart
  Aantekeninge   2012  
R’000  
2013  
R’000
  
Direkteursvergoeding        
Nie-uitvoerende direkteure        
Vergoeding vir dienste as direkteure     2 841   2 871  
Vergoeding vir dienste as direkteure van filiaalmaatskappye     3 008   1 960  
    5 849   4 831  
Nie-uitvoerende direkteure se vergoeding vir dienste as direkteure        
Direkteursgelde     2 100   2 070  
Komitee- en trusteevergoeding   1 & 2   741   801  
    2 841   2 871  

Aantekeninge

1. Komiteevergoeding sluit gelde in vir die bywoning van vergaderings van die oudit-, risiko-, mensehulpbronne- en vergoedings-, nominasie- en veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitees, asook die uitvoerende komitee van die direksie.
2. Trusteevergoeding sluit gelde in vir die bywoning van verskeie trusteevergaderings van die maatskappy se aftreefonds.

Uitvoerende direkteure en sleutelbestuur se vergoeding het altesaam R51m bedra (2012: R45m). Dit het bestaan uit korttermyn-werknemervoordele van R34m (2012: R32m), ná-aftredevoordele van R2m (2012: R2m) en aandeelgebaseerde betalings van R16m (2012: R9m). Geen beëindigings­ voordele is vanjaar betaal nie (2012: R2m).