Soos tradisionele mediamaatskappye regoor die wêreld, ondervind Media24 ook tans taai handels-toestande.


Advertensie-inkomste – nog steeds ons grootste inkomstebron – het slegs effense groei getoon die afgelope jaar, aangesien adverteerders steeds hul besteding op ander mediums soos veral televisie toegespits het. Insgelyks het die sirkulasie-inkomste van drukmedia teleurgestel, weens ’n trae ekonomie en die versnelde oorgang van drukmedia na digitale platforms. Ons het nietemin ons handelswins verhoog danksy kostebesparings, rasionalisering van strukture en groter bedryfsdoeltreffendheid.

Daar was ook heelwat hoogtepunte die afgelope jaar. Ons drukmediabedrywighede het verder uitgebrei, ons digitale

Esmaré Weideman: Uitvoerende hoof

ondernemings het skitterende groei getoon en ons het beduidende vordering gemaak met die oorskakeling van ons inhoud en advertensieportefeulje van drukmedia na digitale platforms. Ons koerante-, tydskrifte- en boeke-afdelings het talle pryse vir hul uitnemende joernalistieke en uitgewers­prestasies ingepalm.

Etiek, regulering van die pers en media-eienaarskap was steeds onder die loep gedurende die verslagtydperk. Hoewel dreigemente van regeringskant oor mediabeheer by wyse van ’n media-appèltribunaal bedaar het, bly ’n mediahandves vir die regulering van die bedryf op die politieke agenda. Trouens, druk om die media te transformeer en te diversifiseer het toegeneem. Om hierdie kwessie aan te pak, het die bedryfsliggaam Druk- en Digitale Media van Suid-Afrika (PDMSA) die leiding geneem deur ’n transformasietaakspan op die been te bring, met die mandaat om die stand van transformasie in die bedryf te oorweeg en daaroor verslag te doen.

Terselfdertyd begin die mededingings­owerheid ’n al meer aggressiewe benadering tot ondersoeke na die media volg. Met inagneming van sy voetspoor in die mark, het Media24 verdere stappe gedoen om nakoming van mededingingswetgewing te verseker. Nakomingshandleidings is opgestel en personeel in elke sake-eenheid is opgelei as deel van ons nakomingsprogram.


Volhoubare ontwikkeling

Media24 verbind gebruikers met inhoud, advertensies, e-handel, dienste en kommunikasiekanale. Ons streef daarna om innoverende multiplatform-mediaprodukte en -dienste te lewer wat die lewe van ons gebruikers verryk.

Ons evalueer gereeld ons vordering om ’n gebalanseerde, volhoubare organisasie te bou en gebiede te identifiseer waar ons kan verbeter. Ons besef dat dit ’n proses is wat deurlopende meting en monitering verg.

Die direksie is uiteindelik verantwoordelik om te verseker dat volhoubare ontwikkeling met ons sakestrategie geïntegreer word. Die direksie delegeer die toepassing van die volhoubaar­heidsbeleid aan bestuur, terwyl die oudit- en risikokomitees daaroor toesig hou. Operasioneel is volhoubare ontwikkeling deel van ons risikobestuursprosesse.

Die direksie is ook verantwoordelik vir die integriteit van geïntegreerde verslagdoening. Die ouditkomitee hou toesig oor volhoubaar­heidskwessies in die jaarverslag en help die direksie met die hersiening daarvan. Die komitee verseker dat die inligting betroubaar is en dat geen botsings of verskille ontstaan wanneer dit met die finansiële resultate vergelyk word nie.

In ooreenstemming met ons vorige geïntegreerde jaarverslae, sal Media24 voortgaan om die groep se maatskaplike, omgewings- en ekonomiese impak op die gemeenskappe waarin ons bedrywig is, aan te teken.Bestuur van volhoubaarheid

Media24 se direksie bepaal die sakestrategie en is verantwoordelik vir toesig oor die groep se prestasie. Die bestuurspanne in ons ondernemings gee leiding en voer strategieë uit aan die hand van ons kode vir etiek en sakegedrag.

Ons raamwerk vir volhoubare ontwikkeling vloei voort uit ons waardes en ’n duidelike begrip van die sleutelkwessies en kwelvrae van wesenlike belanghebbendes. Dit skakel direk met ons risikobestuursprosesse, wat die identifisering, bestuur en monitering van finansiële en nie-finansiële risiko’s integreer.


Prestasie in perspektief

Media24 het die jaar met omsetgroei van 2% tot R8,1mjd afgesluit. Handelswins voor ander winste en verliese het met 1% tot R574m toegeneem.

Ondanks ’n beduidende tekort aan nasionale advertensie-inkomste, het stewige groei in regstreekse en geklassifiseerde advertensies, asook streng kostebeheer, tot hierdie prestasie bygedra.

Koerante se sirkulasie was onder druk, maar leserstalle was bemoedigend. Koerante wat merkwaardig presteer het, was Daily Sun, wat sy leserstal met 9% tot 5,7m opgestoot het, terwyl Sunday Sun se leserstal met 8% tot 2,6m gestyg het en City Press s’n met 16% tot 1,8m. Ons Afrikaanse titels is leiers in digitale innovering en het gedurende die verslagtydperk gesofistikeerde web-, tablet- en mobiele toepassings geloods. Ons koerante is invloedryk in die Suid-Afrikaanse medialandskap.

Die tydskrifte-afdeling het steeds die grootste markaandeel, ondanks ’n inkrimping in beide advertensiebesteding en sirkulasiesyfers. Die afdeling voer steeds die botoon ten opsigte van digitale oplossings vir lesers sowel as adverteerders.

24.com, wat die vasteland se grootste digitale nuusplatform News24 insluit, het sy leserstal met meer as 15% uitgebrei en het nou 122m bladbesoeke per maand op die web en mobiele media.

Ons boekuitgewerye het hul goeie prestasie voortgesit. Veral die opvoedkundige uitgewerye, Via Afrika Publishers en Van Schaik-Uitgewers, het goeie groei getoon.

Paarl Media het sy drukkapasiteit en produksie verhoog, en sy volhoubaarheid verseker met addisionele produktiwiteits- en doeltreffendheidsprogramme wat die afgelope jaar ingestel is.

On the Dot, ons verspreidingsonderneming, het goeie vordering gemaak om sy verspreidingsnetwerk te optimaliseer en eksterne kontrakte te verkry.


Beduidende verkope en verkrygings

Media24 Eiendoms Beperk het op 16 Mei 2012 ’n addisionele belang van 50% in The Natal Witness Printing and Publishing Company Eiendoms Beperk gekoop. Laasgenoemde is nou ’n volfiliaal van Media24.

Op 28 Maart 2013 het Gallo Middle East FZ LLC sy 100%-aandeelhouding in G & S Imagens Do Brasil Limitada, ’n maatskappy wat in Brasilië geïnkorporeer is, van die hand gesit. Media24 het ’n 50%-belang in Gallo Middle East FZ LLC.


Ons mense

Ons probeer om die beste talent te lok, ontwikkel en behou, om ons mededingende voorsprong te handhaaf. Die uitnemendheid, passie en toewyding van ons personeel bly ons grootste bate. Ons huldig ons personeel.


Voorbereiding vir groei

Media24 is oorgehaal vir die toekoms. Hoewel drukmedia in baie markte belangrik bly, gryp ons die digitale toekoms aan met al die geleenthede wat dit inhou. Ons sal voortgaan om aan ons lesers, gebruikers, adverteerders en klante die beste moontlike media-ervarings en oplossings te bied. Ons sal steeds op groter bedryfsdoeltreffendheid en kostebesparings fokus, en ons uitnemende redaksionele en uitgewersprestasies probeer volhou terwyl ons in nuwe groeigeleenthede belê.

Ons sien ook uit na die bekendstelling van die aanlyn-handelsplatform vir ons Welkom Yizani-aandeelhouers in Desember 2013. Ons mikpunt is om oor die medium- en langtermyn waarde aan ons aandeelhouers te bied en ons sal voortgaan om ’n positiewe bydrae te lewer tot die gemeenskappe waarin ons werk.

Esmaré Weideman

Uitvoerende hoof

19 June 2013