Risikofilosofie

Die groep is verbind tot die identifisering en bestuur van risiko. In hierdie verband pas ons korporatiewe bestuurstoesigbeginsels en relevante reëls en regulasies toe.

Die direksie is verantwoordelik vir bestuurstoesig oor risiko en is tevrede met die doeltreffendheid van die risikobestuursproses. Die risikokomitee monitor risikobestuur en is verantwoordelik vir die beoordeling van risikobestuursplanne en -prosesse. ’n Risiko­register word gehou van beduidende risiko’s waarmee die groep te kampe het, en bestuur se optrede om hierdie risiko’s binne die direksie-goedgekeurde toleransievlakke te bestuur, word gemonitor.

As ’n toonaangewende uitgewersgroep in ’n mededingende mark wat deurentyd verander, is die groep aan ’n wye verskeidenheid risiko’s blootgestel, waarvan sommige ernstige gevolge kan inhou. Die gediversifiseerde aard van die groep se bedrywighede help egter om risiko te versprei, veral met betrekking tot politieke en ekonomiese onstabiliteit, markontwikkelinge en valuta­skommelings. Die identifisering van risiko’s en opstel van planne om hierdie risiko’s te bestuur, is deel van elke sake-eenheid se sakeplan. Die sakeplanne word jaarliks deur die direksie geëvalueer.


Risikobestuursbeleid

Die groep handhaaf ’n deursigtige risikoprofiel deur ’n gestruktureerde, formele en beplande benadering tot risikobestuur te volg. Die identifisering, bestuur en rapportering van risiko’s is ingesluit by sy sakebedrywighede en -prosesse.

Die groep se risikobestuursbeleid geld vir alle bedrywighede waar Media24 regstreeks of onregstreeks meer as 50%-eienaarskap en bestuursbeheer het.

Die beleid geld vir risiko’s waaraan die groep in die uitvoering van sy strategie, bedrywighede, verslagdoening en nakomingsaktiwiteite blootgestel is, en word jaarliks hersien. Die risikokomitee is verantwoordelik vir die evaluering van hierdie prosesse.

Die groeprisikobestuurder gee advies oor, formuleer, hou toesig oor en bestuur die risikobestuurstelsel. Sy monitor die groep se risikoprofiel, en verseker dat groot risiko’s geïdentifiseer en op die toepaslike vlak in die groep aangemeld word.


Risikoraamwerk

Media24 se ondernemingswye risiko­bestuursraamwerk is ontwerp om te verseker dat beduidende risiko’s en verwante insidente in die hele groep op ’n konsekwente en gestruktureerde wyse geïdentifiseer, geboekstaaf, bestuur, gemonitor en aangemeld word. Dit is geskoei op sowel die COSO1 ERM- as die COBIT2-raamwerk met betrekking tot inligtingstegnologie.


Wesenlike kwessies en hoe ons hulle bestuur

Hierdie afdeling identifiseer die wesenlike risiko’s waaraan die groep blootgestel is. Dit is nie bedoel om ’n omvattende ontleding en bespreking van alle groeprisiko’s te wees nie. Sommige risiko’s val buite die groep se beheer en ander faktore buiten dié wat genoem word, kan die algehele prestasie van die groep beïnvloed.

Ondanks die gestruktureerde benadering om risiko’s in die groep te identifiseer, kan sommige risiko’s onbekend wees. Ander wat nou as onbeduidend beskou word, kan in die toekoms beduidende risiko’s word. ’n Interne beheertoesigforum monitor die interne beheerstelsel.

1. COSO ERM: The Committee of the Sponsoring Organisations of the Treadway Commission Framework for Enterprise-wide Risk Management.
2. COBIT: Internasionaal-aanvaarde raamwerk vir IT-bestuurstoesig.

Uit ’n verskeidenheid potensiële blootstellings blyk dit dat die volgende groot groeprisiko’s tans bestaan:

     
  Beskrywing van wesenlike kwessie Hoe ons die kwessie bestuur
 
Die groep word bedryf in hoogs mededingende markte. Hierdie markte is in sommige gevalle ook reeds volwasse. Tegnologie is ’n integrale deel van ons bedrywighede.   
Daar bestaan die risiko dat die groep onverhoeds betrap kan word deur nuwe tegnologie of nuwe ondernemings of die tempo van ontwikkeling.
Die groep fokus deurlopend op en monitor sy digitale strategie op alle digitale en mobiele platforms.   
Bestuurspanne fokus op die besigheid en die diversifikasie van die besigheid ten opsigte van produkreekse en geografiese ligging.
Die Media24-groep is in die media- en vermaaklikheidsbedryf in Suid-Afrika werksaam. Dit is dus veral sensitief vir plaaslike politieke en ander gebeure wat die plaaslike en wêreld-ekonomie kan beïnvloed. Bou unieke verhoudinge met lesers deur inhoud, sosiale media, spesiale gebeurtenisse en digitale subskripsies.
Media24 ondersoek voortdurend maniere om die gehalte van sy aanbieding te verbeter en ontgin nuwe teikenmarkte.
Weens dalende sirkulasie- en advertensie-inkomste, is die wins van sommige Afrikaanse publikasies onder druk. Dit word nie vinnig genoeg vervang deur winste van Engelse titels nie. Lesersnavorsing word gereeld gedoen om gehalte van publikasies te handhaaf.
Streng kostebeheermaatreëls word toegepas.
Media24 is aktief besig om Afrikaans te bevorder onder andere, deur Afrikaanse musiekgeleenthede, borgskappe van feeste asook advertensiepryse soos die Pendorings.
’n Sterk poging word aangewend om verlore intekenare terug te wen.
Ons is aktief betrokke by inisiatiewe om die jeug aan te moedig om Afrikaans te lees.
Daar is die gevaar dat Media24 se digitale bedrywighede nie die skaal sal bereik wat nodig is om wesenlike wins te genereer nie. Sosiale media word doeltreffend ingespan.
Alternatiewe inkomstemodelle word ondersoek.
 
’n Skielike, onvoorsiene gebeurtenis kan die groep se bates beskadig en tot ’n onderbreking van die groep se daaglikse bedrywighede lei. Voorsorgmaatreëls word ingestel.
’n Omvattende korttermynversekeringsprogram is in plek.
’n Ongunstige gebeurtenis (finansieel of andersins) by ’n papierverskaffer of in die seevervoerproses kan ’n impak op die verskaffer se werksaamhede hê. Dit kan verlies aan inkomste vir die groep meebring vanweë die onvermoë om sy produkte te druk/lewer. Minimum voorraadvlakke van papier word gehou.
Media24 het meer as een internasionale verskaffer en Suid-Afrikaanse verskaffers is in plek.
Versekering vir papierskade tydens seevervoer is in plek.
 
Sagtewareprobleme in sleuteltoepassings kan lei tot ontwrigting of vertragings van drukmedia- en digitale uitgewery. Sagtewarekwessies kan uitgewery, drukwerk, verspreiding en aanlynbedrywighede ontwrig en verlies aan inkomste meebring. Streng toetsprogramme is in plek, wat deur ondernemings afgeteken moet word voordat dit toegepas word.
Daar is ’n deurlopende kwaliteitversekeringsproses.
Behoorlike IT-stelsels is in plek om die onderneming te ondersteun.
 
’n Insident by ons fasiliteite wat sterfte of besering aan diens veroorsaak as gevolg van nie-nakoming van die Suid-Afrikaanse Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, kan tot strafregtelike aanspreeklikheid, boetes en strawwe vir die maatskappy, sy direkteure en/of amptenare lei.
Ons joernaliste word gereeld aan onveilige omstandighede blootgestel.
Ons doen gereeld gesondheids- en veiligheidsevaluerings.
Gevolge van nie-nakoming van toepaslike wetgewing word aan bestuur gekommunikeer en waar nodig word regstellende stappe gedoen.
Personeel ontvang opleiding.
Beskerming word vir joernaliste gereël wanneer nodig.
Verskeie eksterne gerusstellingsverskaffers evalueer ons beheermaatreëls en risiko’s.
Versekering vir direkteure en beamptes is in plek.
Materiaal en energie wat in die loop van bedrywighede gebruik word, kan skade aan die omgewing aanrig. Dit sluit elektrisiteit, water, papier, vloeistowwe en skadelike gasse in. Ons koolstofvoetspoor word gemeet.
Papier en stof word herwin waar moontlik.
Afval word op verantwoordelike wyse afgevoer.
Regeneratiewe termiese oksideerders is in plek.
Tolueen word herwin by Paarl Media se gravure-drukpers.
 
Die groep het aansienlike insetkoste in buitelandse valuta, spesifiek ten opsigte van die verkryging van papier en druktoerusting. Die bewegings van die insetvaluta teen die Suid-Afrikaanse rand is onvoorspelbaar, en beduidende onbeplande bewegings kan aansienlike verliese tot gevolg hê. Die groep het ’n beleid waarvolgens buitelandse valutarisiko bestuur word.
Media24 se finansiële sukses is in ’n groot mate afhanklik van advertensie-inkomste. Die sakeplan is gemik op die diversifikasie van inkomstebronne en die behoud van advertensie-inkomste.
Ons skuldvlak kan ons besigheid nadelig raak. Ons vermoë om betalings op ons skuld te dek, sal van ons toekomstige bedryfsprestasie afhang, wat onderworpe is aan baie risiko’s waaroor ons nie beheer het nie. Die groep volg ’n konserwatiewe benadering tot sy skuldprofiel, gegrond op ’n oorweging van die toereikendheid van sy interne vrye kontantvloeibronne om die skuld te betaal, en die vlak van beleggings wat hy aangaan.
 
Gepubliseerde artikels kan lasterlik en/of ’n onakkurate weergawe van werklike gebeurtenisse wees. Lastersake kan tot beduidende finansiële verlies en reputasieskade lei. Redaksionele prosesse verseker die hoogste redaksionele standaarde.
Regsadviseurs gee aan joernaliste en redakteurs leiding oor artikels wat moontlik lasterlik kan wees.
Korttermynversekering is in plek.
Koerante het ombudsmanne.
Alle Media24-titels onderskryf die Suid-Afrikaanse Perskode.
Media24 moet aan verskeie wetgewings voldoen.
Nie-nakoming van wetgewing kan finansiële strawwe tot gevolg hê.
Dit maak deel uit van ons bedryfsmikpunte ten opsigte van verskaffers en ons werkmag.
Onafhanklike gradering (vlak 4-bydraer).
’n Regulatoriese- en regsnakomingsprogram is in die groep in werking gestel.