Media24 doen sedert 2008 jaarliks aan belanghebbendes verslag oor sy nie-finansiële prestasie. Dit is die derde geïntegreerde jaarverslag waarin finansiële en nie-finansiële prestasie gekombineer word om ’n vollediger begrip van die groep te gee. Dit dek die finansiële jaar van 1 April 2012 tot 31 Maart 2013. Terugvoer kan regstreeks aan gri@media24.com gerig word.

Die verslag is opgestel volgens die riglyne van die Globale Verslagdoeningsinisiatief (GRI) en die aanbevelings van die jongste King-verslag oor korporatiewe bestuurstoesig in Suid-Afrika (bekend as King III).

Hierdie verslag sluit die finansiële prestasie van die Media24 Beherend-groep en sy filiale, gesamentlike ondernemings en geassosieerde maatskappye in. Verslagdoening oor nie-finansiële prestasie dek die hele Media24 Beherend-groep. Ons ontwikkel ons groep se verslagdoening-standaarde sodat ons openbaarmaking meer sinvol en meetbaar vir ons belanghebbendes sal wees.

Die finansiële inligting wat uit die geouditeerde gekonsolideerde finansiële jaarstate van Media24 Beherend Eiendoms Beperk vir die jaar geëindig 31 Maart 2013 verkry is, is korrek weergegee in hierdie geïntegreerde jaarverslag. Sien hier vir PricewaterhouseCoopers Geïnk. se verslag. Die inligting oor breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging (BGSEB) is deur AQRate geverifieer.


Vooruitskouingsverklarings

Hierdie verslag kan vooruitskouende verklarings bevat soos gedefinieer in die Verenigde State se “Private Securities Litigation Reform Act” van 1995. Woorde soos “glo”, “verwag”, “voorneem”, “beoog”, “wil”, “beplan”, “mag”, “streef” en soortgelyke uitdrukkings word gebruik om sodanige verklarings te identifiseer, maar is nie die enigste manier waarop sodanige verklarings geïdentifiseer word nie. Hoewel hierdie vooruitskouende verklarings ons sienings en toekomsverwagtings verteenwoordig, kan ’n aantal risiko’s, onsekerhede en ander belangrike faktore meebring dat werklike ontwikkelinge en resultate wesenlik van ons verwagtings verskil. Dit sluit faktore in wat ons ondernemings en finansiële prestasie negatief kan beïnvloed. Ons is geensins onder verpligting (en ontken uitdruklik enige sodanige verpligting) om ons vooruitskouings – hetsy as gevolg van nuwe inligting, toekomstige gebeure of andersins – by te werk of te wysig nie. Beleggers word gemaan om nie te veel staat te maak op enige vooruitskouings wat in hierdie jaarverslag vervat is nie.