Ingevolge die Maatskappywet Nr 71 van 2008 soos gewysig (“die Wet”), word hiermee kennis gegee van die sewende algemene jaarvergadering van Media24 Beherend Eiendoms Beperk (“die maatskappy”), wat op Maandag 2 September 2013 om 11:00 in Saal 4B, Kaapstadse Internasionale Konferensiesentrum, Convention Square, Laer Langstraat 1, Kaapstad, gehou sal word.

Neem asseblief kennis dat die registrasietoonbank vir registrasie om op Maandag 2 September 2013 by hierdie vergadering te stem, om 10:45 op daardie dag sal sluit.


Rekorddatum, bywoning en stemming

Die rekorddatum vir die vergadering is 19 Augustus 2013, die datum waarop ’n persoon as ’n aandeelhouer van die maatskappy geregistreer moet wees om geregtig te wees om die algemene jaarvergadering by te woon en daarop te stem.

’n Aandeelhouer wat geregtig is om die vergadering by te woon en daarop te stem, mag een of meer persone as ’n gevolmagtigde(s) benoem om die vergadering in die plek van die aandeelhouer by te woon, daaraan deel te neem en daarop te stem. ’n Gevolmagtigde hoef nie ’n aandeelhouer van die maatskappy te wees nie.

’n Volmagvorm met die nodige aanwysings vir voltooiing word aangeheg vir die gebruik van aandeelhouers wat by die algemene jaarvergadering verteenwoordig wil word. Die voltooiing van ’n volmagvorm verhoed nie die betrokke aandeelhouer om die algemene jaarvergadering by te woon en daarop te stem (in die plek van die aandeelhouer se gevolmagtigde) nie.

Identifisering van deelnemers aan die vergadering

Neem asseblief kennis dat, voordat enige persoon ’n aandeelhouersvergadering kan bywoon of daaraan kan deelneem, daardie persoon redelikerwys bevredigende identifikasie moet kan verskaf, en die persoon wat op die vergadering voorsit, redelikerwys oortuig moet wees dat die reg van daardie persoon om te stem, hetsy as ’n aandeelhouer of as ’n gevolmagtigde vir ’n aandeelhouer, redelikerwys bevestig is. Vorms van identifikasie sluit geldige identiteitsdokumente, rybewyse en paspoorte in.

Doel van vergadering

Die doel van die vergadering is om (i) die direkteursverslag, die geouditeerde finansiële jaarstate van die maatskappy vir die onmiddellik voorafgaande finansiële jaar en die ouditkomitee se verslag voor te lê, en (ii) die besluite soos hierin uiteengesit, te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging te aanvaar, en (iii) enige ander sake wat met of sonder vooraf kennisgewing aan die maatskappy deur die aandeelhouers van die maatskappy geopper word, te oorweeg.

Elektroniese deelname

Aandeelhouers wat geregtig is om die vergadering by te woon en daarop te stem, of gevolmagtigdes van sodanige aandeelhouers, is geregtig om by wyse van elektroniese kommunikasie aan die vergadering deel te neem (maar nie om te stem nie). Indien ’n aandeelhouer by wyse van elektroniese kommunikasie aan die vergadering wil deelneem, moet die betrokke aandeelhouer die maatskappy teen nie later nie as 09:00 op Woensdag 21 Augustus 2013 in kennis stel deur per geregistreerde pos wat aan die maatskappy se adres gerig is (vir aandag me Lurica Klink) toepaslike kontakbesonderhede te verstrek, asook volledige besonderhede van die aandeelhouer se aanspraak op aandele wat deur die maatskappy uitgereik is en bewys van identiteit, in die vorm van gesertifiseerde afskrifte van identiteitsdokumente en skriftelike bevestiging van die oordragsekretaris wat die aandeelhouer se aanspraak op die aandele bevestig.

By ontvangs van die vereiste inligting, sal ’n veilige kode en instruksies aan die betrokke aandeelhouer verskaf word om tydens die algemene jaarvergadering toegang tot die elektroniese kommunikasie te verkry. Aandeelhouers moet daarop let dat toegang tot die elektroniese kommunikasie vir die rekening sal wees van aandeelhouers wat die fasiliteit wil gebruik.

Gewone besluite

Vir die aanvaarding van elk van die gewone besluite hieronder, moet die besluit ondersteun word deur ’n meerderheid van stemme wat uitgebring word deur aandeelhouers wat by hierdie vergadering teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word:

1.

Om die finansiële jaarstate van die maatskappy en die groep vir die 12 maande geëindig 31 Maart 2013 en die verslae van die direkteure, die ouditeur en die ouditkomitee vir oorweging en aanvaarding voor te lê.

Die opgesomde finansiële jaarstate is ingesluit by die geïntegreerde jaarverslag waarvan hierdie kennisgewing deel uitmaak.

Die volledige finansiële jaarstate van die maatskappy vir die vorige finansiële jaar is beskikbaar by www.media24.com. ’n Afskrif is ook op aanvraag gedurende gewone kantoorure by Media24 se geregistreerde kantoor: Heerengracht 40, Kaapstad 8001 (kontakpersoon me Lurica Klink) beskikbaar.

2.

Nadat die direksie die solvensie- en likiditeitstoetse toegepas het soos beoog in die Wet, waarvolgens hulle tot die gevolgtrekking gekom het dat die maatskappy aan sodanige toetse sal voldoen onmiddellik ná afhandeling van die voorgestelde uitkering, word ’n dividend van R141,5m in die uitgereikte aandelekapitaal van die maatskappy, soos gemagtig deur die direksies, goedgekeur.

3.

Om weer, op aanbeveling van die maatskappy se ouditkomitee, die firma PricewaterhouseCoopers Geïnk. as die onafhanklike geregistreerde ouditeur van die maatskappy aan te stel (met kennisname dat mnr H Zeelie die individuele geregistreerde ouditeur van die firma is wat die oudit sal onderneem) vir die tydperk tot ná afloop van die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy.

4.

Om mnre T Vosloo en J P Bekker, prof R C C Jafta en mev G M Landman, wat volgens rotasievereistes uittree en verkiesbaar is, en hulself herverkiesbaar stel as direkteure, te verkies. Kort biografiese besonderhede van elkeen is by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit.

Die direksie beveel eenparig aan dat die herverkiesing van direkteure ingevolge besluit 4 deur die aandeelhouers van die maatskappy goedgekeur word. Die herverkiesing van elke direkteur sal in afsonderlike gewone besluite uitgevoer word.

5.

Om die aanstelling van prof D Meyer as ’n direkteur van die maatskappy te bevestig. Kort biografiese besonderhede van prof Meyer is by die geïntergreerde jaarverslag ingesluit.

6.

Om ouditkomiteelede aan te stel soos vereis deur die Wet en aanbeveel deur die King-kode oor korporatiewe bestuurstoesig vir Suid-Afrika 2009 (King III) (hoofstuk 3).

Die direksie en die nominasiekomitee is van mening dat die maatskappy se ouditkomiteelede paslik gekwalifiseerd en ervare onafhanklike nie-uitvoerende direkteure is. Gesamentlik is hul kwalifikasies en ervaring voldoende om hul pligte te vervul, soos bedoel in regulasie 42 van die Maatskappyregulasies 2011. Hulle het ’n omvattende begrip van finansiële verslagdoening, interne finansiële beheermaatreëls, risikobestuurs- en bestuurstoesigprosesse binne die maatskappy, asook Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde en ander regulasies en riglyne van toepassing op die maatskappy. Hulle bly op hoogte van ontwikkelinge wat hul vereiste vaardighede raak.

Die direksie en die nominasiekomitee beveel dus eenparig aan dat mnre S S de Swardt, T Vosloo en J J M van Zyl as lede van die ouditkomitee aangestel word. Kort biografiese besonderhede van elkeen is by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit.

Die aanstelling van die lede van die ouditkomitee sal by wyse van ’n aparte gewone besluit ten opsigte van elke persoon plaasvind.

7.

Om die maatskappy se vergoedingsbeleid, soos uiteengesit in die vergoedingsverslag, ingesluit in die geïntegreerde jaarverslag, by wyse van ’n nie-bindende adviserende stem te onderskryf.

Die volgende spesiale besluite sal op die algemene jaarvergadering oorweeg word en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging aanvaar word:

Spesiale besluite

Vir die aanvaarding van die spesiale besluite hieronder moet dit ondersteun word deur minstens 75% van die stemme wat oor die betrokke besluit uitgebring word deur aandeelhouers wat by hierdie vergadering teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word.

1.

Dat die maatskappy of enige van sy filiale hiermee gemagtig word, en is, om gewone aandele wat deur die maatskappy uitgereik is, van enige persoon hoegenaamd (insluitend ’n direkteur of voorgeskrewe beampte van die maatskappy of ’n persoon verwant aan ’n direkteur of voorgeskrewe beampte van die maatskappy) te verkry, ingevolge en onderworpe aan die Wet.

Die rede vir en uitwerking van spesiale besluit nommer 1 is om ingevolge die Wet aan die maatskappy die algemene magtiging te verleen vir verkryging deur die maatskappy, of ’n filiaal van die maatskappy, van die maatskappy se gewone aandele.

2.

Dat die maatskappy, soos gemagtig deur die direksie, oor die algemeen, ingevolge en onderworpe aan die vereistes van artikel 44 van die Wet, ooreenkomstig die gesag wat vir hierdie doel aan die direksie verleen word, enige finansiële bystand aan ’n verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie, of aan ’n lid van ’n verwante of onderling verwante korporasie kan verleen by wyse van ’n lening, waarborg, die verskaffing van sekuriteit of andersins, vir die doel van of in verband met die inskrywing vir ’n opsie of enige sekuriteite, uitgereik of wat uitgereik sal word deur die maatskappy of ’n verwante of onderling verwante maatskappy, of vir die koop van sekuriteite van ’n maatskappy of ’n verwante of onderling verwante maatskappy.

Die rede vir en uitwerking van spesiale besluit nommer 2 is om oor die algemeen goedkeuring te verleen vir die voorsiening van finansiële bystand aan die potensiële ontvangers soos in hierdie besluit uiteengesit word.

3.

Dat die maatskappy, soos gemagtig deur die direksie, oor die algemeen, ingevolge en onderworpe aan die vereistes van artikel 45 van die Wet, ooreenkomstig die gesag wat vir hierdie doel aan die direksie verleen word, enige direkte of indirekte finansiële bystand aan ’n verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie, of aan ’n lid van ’n verwante of onderling verwante korporasie kan verleen.

Die rede vir en uitwerking van spesiale besluit nommer 3 is om oor die algemeen goedkeuring te verleen vir die voorsiening van finansiële bystand aan die potensiële ontvangers soos in hierdie besluit uiteengesit word.

Gewone besluit

8.

Elk van die direkteure van die maatskappy word hiermee gemagtig om alle handelinge te verrig en alle dokumente te onderteken wat nodig is om die gewone en spesiale besluite wat by hierdie algemene jaarvergadering aangeneem word, in werking te stel.

Ander sake

Om sodanige ander sake te hanteer as wat by ’n algemene jaarvergadering verrig mag word.

Algemeen

Onderworpe aan die volmagte wat deur Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk (Welkom Yizani) aan sy aandeelhouers verleen word om by die algemene jaarvergadering van die maatskappy in sy plek te stem, is die gewone aandeelhouers van die maatskappy geregtig om die algemene jaarvergadering by te woon, daarop te praat en daarop te stem (en elke gewone aandeel in die maatskappy gee sy houer een stem).

Stemming by die algemene jaarvergadering sal by wyse van stembriewe geskied en nie deur ’n opsteek van hande nie. Elke gewone aandeelhouer wat teenwoordig is of deur ’n gevolmagtigde verteenwoordig word, sal geregtig wees op die aantal stemme wat gelyk is aan die getal gewone aandele wat sodanige gewone aandeelhouer of sy/haar gevolmagtigdes hou.

Volmagvorms moet ingedien word by die oordragsekretaris van die maatskappy, Link Market Services South Africa Eiendoms Beperk, 13de Verdieping, Rennie House, Ameshoffstraat 19, Braamfontein 2001, of Posbus 4844, Johannesburg 2000, om hulle nie later as agt-en-veertig (48) uur (Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae word nie in berekening gebring nie) voor die algemene jaarvergadering te bereik nie.

Ooreenkomstig die bepalings van artikel 6.8 van die akte van oprigting van die maatskappy, is elke aandeelhouer van Welkom Yizani onherroeplik aangestel as ’n gevolmagtigde vir Welkom Yizani en is daarop geregtig om op die algemene jaarvergadering van die maatskappy een stem uit te bring vir elke aandeel wat die betrokke aandeelhouer in Welkom Yizani hou.

Op las van die direksie

L J Klink

Maatskappysekretaris

1 Augustus 2013
Kaapstad