Balans tussen wins, mense en ons omgewing

Media24 bring mense in aanraking met mekaar en poog om ’n belangrike rol te speel in die ekonomiese ontwikkeling van die mark waarin hy bedrywig is.

Ná die bekendstelling van sy BGSEB-skema in 2006 (kyk hier), is Media24 een van die land se mees bemagtigde mediamaatskappye. Die maatskappy het ’n vlak 4 SEB-status en het volpunte in die kategorieë eienaarskap, maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling op sy SEB-telkaart die afgelope jaar behaal. Swart eienaarskap in Media24 het gestyg tot 44,74% en eienaarskap gehou deur swart vroue tot 21,22%. Media24 se telling vir vaardigheidsontwikkeling het die afgelope jaar meer as verdriedubbel.

Een van die groep se belangrikste bydraes tot Suid-Afrika is op die gebied van onderwys. Ons dra by tot die verbetering van geletterdheids­vlakke deur druk- en digitale media, van koerante, tydskrifte en skoolboeke tot digitale ondernemings en sosiale netwerke (kyk hier).

Werknemerforums in al ons ondernemings werk saam met bestuur om personeel te betrek en te motiveer, transformasie te bevorder, en te belê in die gemeenskappe waarin ons bedrywig is.

Met die uitbreiding van ons ondernemings val die klem steeds op volhoubare ontwikkeling. In ooreenstemming met ons beleid, wil ons bydra tot die gemeenskappe waarin ons werk, ons eie mense ontwikkel, ekonomiese welvaart op nasionale en individuele vlak bevorder, en ons impak op die omgewing so laag as moontlik hou.


Staat van toegevoegde waarde  

vir die jaar geëindig 31 Maart 2013 

  31 Maart 2012  
R’m  
  31 Maart 2013  
R’m
  
Inkomste   7 970     8 119  
Koste van inkomstegenerering   4 273     4 285  
Waarde toegevoeg   3 697     3 834  
Inkomste uit beleggings   21     22  
Welvaart geskep   3 718     3 856  
Waardeverdeling:        
Werknemers        
Salarisse, lone en voordele   2 059     2 071  
Verskaffers van kapitaal   287     275  
Finansieringskoste   162     137  
Dividende betaal   125     138  
Owerhede        
Totale belasting betaal   974     1 088  
Herbelê in die groep   398     422  
Waardevermindering en amortisasie   303     322  
Ander kapitale items   18     51  
Teruggehoue verdienste   77     49  
       
  3 718     3 856